24 ianuarie 2019

Proză, nene: Între cotețuri

Casa lui Pandele Vergea nu era despărțită de inima orașului decît printr-un sfert de ceas de umblet. Cu toate acestea, ea era lăsată în afară de orice zgomot prin lăturalnicele uliți ce se duceau tăcute spre adîncimea unei văi, în ale cărei funduri, case de mahala se resfirau ici-colo. Ulița, ce-i trecea prin fața porței, cobora și dînsa, însă se ducea de-a berbeleaca în nămeții de verdeață prăfuiți ai Cișmegiului.
Clădire veche, cu pridvor de scînduri pe stîlpi, cu coperiș de șindrilă sub a cărei strașină se adăposteau sute de cuiburi de rîndunele, ea-și da ușile de perete înainte de a se crăpa de ziuă.
Curtea — cîmpie în mijlocul orașului — începea atunci, ca la un semnal așteptat, să cutcurezeze, măcănea, gîrăia, lua auzul, însuflețea, într-un cuvînt, împrejurimea, cu sute de glasuri. Pandele, sculat cu noaptea în cap, urma după puțin și, de pe scaunul pe care se așeza în pridvor, găurea negura, potopită încă asupra curței cu ochiul roșu al țigărei, sorbea cu privirile și cu toată făptura lui liniștea ce-l ocolea, se îmbăia în întunecimea de pe pămînt și în zarea nehotărîtă ce, revărsîndu-se, spălăcea un petec de cer.
Ca și cum ar fi voit să grăbească sosirea zilei, cocoșii turcești întovărășeau ieșirea afară a lui Pandele cu bătăi din aripi. Răpciugoasele lor trîmbițări spărgeau aerul. Erau fanfare de biruitoare bucurie ce vesteau răsărirea pe curînd a soarelui, și în care se amestecau cîrcîiri de găini gîlcevitoare, cloncăniri de cloști amorțite de o prea lungă ședere pe ouă îndărătnice. Dar Vergea nu apuca să bea cafeaua, ce i se aducea de Marghioala, dădaca pe ale cărei mîini crescuse de se făcuse de 35 de ani, că petecul de cer abia înălbit se schimba în brazdă gălbuie, iar întinderea văzduhului dinspre părțile răsăritului se înseila cu trandafiriu și se îmbrăca cu toate resfrîngerile zorilor.
Înecat încă de întuneric, orașul își lăbărța sub deal deșirările lui de uliți, urca spre înălțimile Pieței Teatrului, se cocoța pe Dealul-Spirei, pe urcușurile Mitropoliei, și curgea, de la apus la răsărit, cu aceeași năvală uriașă. Casă cu casă, și uliță cu uliță, Bucureștii păreau că se îmbrîncesc pentru a-și face loc să intre mai iute în lumina zilei. Clădirile, cu unghiurile șterse, cu coperișurile vălmășite, luau înfățișări ciudate și se îndreptau spre depărtări ca niște mari talaze de beznă. Teatrul, într-o parte, și Spitalul Militar într-alta, pluteau deasupra lor ca niște mari și negre vapoare. Unul după altul, felinarele se stingeau și, apropiind nălucă de nălucă, le amestecau într-un singur morman de negură pe care îl culcau peste Bucureștii mistuiți din fața pămîntului.
Dimineața lua însă în stăpînire marginea de capitală ce i se afla în drum, și albicioasa ei pîclă, străpunsă pe locuri de turnuri și clopotnițe, se împingea deasupra întunericului rărit. Desimea aburilor smulși pămîntului de apropierea ivirei soarelui se subția, lucrurile începeau să-și hotărască formele, și în cer pornea să curgă o Dunăre albă și nețărmurită; tot ce fusese întunerec se schimba în lumină; însuflețirea răsăritului se lăsa peste tot, tivea norii cu vișiniu, îi varga cu dungi roșii și, înflăcărînd adîncimile eclipticei soarelui, îi sufla cu aur.
Către fundurile curței, rămășița de spoegială înecăcioasă ce apăsa învelișurile unui lung șir de cotețe se zdruncina și, coborînd tot mai jos, se agăța de ghimpii scaieților sau se înghesuia de-a lungul gardului. Măturată, la urmă, de pe oriunde, ea era sorbită de proaspătul aer al dimineței, ce-și cîștiga albastra limpezime. Dintre geamurile casei, cele care priveau spre răsărit se sîngerau. Cerul, într-acolo, lua foc; dintre nori, izbucneau vîltori galbene și roșii. Cei a căror înfățișare se schimba de la o clipă la alta, se tigheleau cu pembè. Dar cei care urcau către culmile cerului și se lăsau apoi în jos se subțiau pînă a nu mai fi decît niște ușoare rețele albe ce se încrețeau pe nemărginirile văzduhului.
În mijlocul cotețelor sale, semănate în curte cam la întîmplare, fără a mai număra pe cele care se rezemau de garduri, Pandele se arăta spelb și slab, cu picioarele lungi, înalt și cocîrjat, și cu gîtul împins înainte.
Întîrziat în acea zi de somn, manifestările zgomotoase cu care păsărimea sa domestică îl primi, înconjurîndu-l cu alaiul ei, umplură inima lui Vergea de o adevărată bucurie. Nu se simțise niciodată mai fericit... Puici albe, pestrițe, galbene, porumbate, îi dau ocoale. Găini moțate, între care cîteva negre ca pana corbului, dar cu creste roșii, cîrcîiau împrejurul lui. Cocoșii de rînd, și cocoșii turcești, aceștia încălțați și golași; gîștele lățoase, cu ciocul ca fața morcovului, cu pene cîrlionțate; curcile negre-verzi și curcile pistruiate ori albe; curcanii cu răseli în gușe, mînioși pe roșul ce da foc cerului; claponii păunați cu verde închis, cu auriu, cu fața schimbăcioasă a gușei de porumbiel; rațele de casă și rațele leșești — se năpusteau de toate părțile, se înghesuiau. Sîsîirile și cutcurezările, măcăirile, cutcudăcirile găinilor, sculate de pe cuibare, turburară liniștea vecinătăței. Vergea, înconjurat de curcani și de cocoși, general în mijlocul statului său major, sub înviorarea adierilor, simțea, cu o nespusă mulțumire, fericirea din viața lui.
Dar paserile nu-și domoleau glasurile. Între ele se iveau certuri și imbrînceli ca să ajungă, care de care mai întîi, lîngă Vergea. Asaltați de găini, de gîște și de rațe, curcanii și cocoșii dau înapoi. Înlocuiți treptat, împrejurul stăpînului lor, de stratele mai de jos ale păsărimei, ei își înfoiau degeaba cozile... Luat la mijloc de năvala fără seamăn, și nemaiputînd s-o prididească, Pandele se bălăbănea, printre gîștele ce-l apucau de pantaloni sau printre puicele ce i se agățau de haine și cu care se pomenea, cînd în cîrcă și cînd pe umeri.
Însă, urmată de cloști cu pui abia ieșiți din ghioace, dichisită și cu bariș conabiu pe cap, Marghioala aducea păsărilor tainul obicinuit. Boabele portocalii ale porumbului și auriile grăunțe ale meiului îi umpleau șorțul. Azvîrlite din belșug, ele răpăiau și țîrăiau căzînd împrejur ca o ploaie cu soare.
Nins de fulgii ce i se așterneau pe haină, Pandele da însă poruncă Marghioalei să nu se încurce cu legumeala, ci să aducă porumbul și meiul cu banița, ca să-și îndestuleze el, după cum se cuvenea, drăguțele lui de pasări. Vreo patru ferdele aduse astfel pe rînd, îngălbeniră sub boabe bătătura. Dar să te ții bătaie pe oare. Rățoielile curcanilor și sîsîirile gîștelor nu mai încetau. Ca pasări mai mari ce erau, firește că lor mare le era și lăcomia și, în pofida îndestulărei, ele se apropiau de merticul celorlalte. Ieșite din coteț, tocmai la o umbră, bibilicele umpleau zadarnic curtea cu strigătele lor de "păcat-păcat-păcat"... Ele nu mai găseau nimic. Puii, pirpirii și golași, călcați în picioare, scăpau cum puteau. Cloncănirile deznădăjduite ale cloștelor răsunau de luau auzul. Cocoșii se apucau, de cu dimineața, să încoțopenească puicele prin bălării. Una, tînără de tot, luată la scriveli de cel mai craidon, se codea. Înhățată cu toate aceste, asprimea actului vieței o făcea să se zbată, ca și cum s-ar fi aflat în ghearele uliului.
Sus, de partea răsăritului, cerul nu mai era decît o baltă de aur. Îngălbenite, coperișurile de tinichea ale caselor își trimiteau, unele altora, licăriri vesele. Pulberi diamantate se prăfuiau peste verdeața Cișmegiului și peste o parte a Bucureștilor. Crucile de pe biserici fulgerau. Geamurile de la sute de ferestre păreau plăci de topaz. Pe zidurile mai apropiate de curte și de casa lui Vergea, umbra tremurătoare a pomilor îndulcea albeața proaspătă a varului sau jigăreala zidurilor gălbuie. Din poartă, ulița înviată se da devale printre destrăbălările gardurilor ei. Spre dreapta, cele două-trei cîrciumi zidite în paiente și cam într-un peș, își dau obloanele de pereți.
Cu părul stuf si cu ochii păiejenați, băieții se întindeau în pragurile lor; reîncingîndu-și șorțurile verzi, ei clăteau, apoi, litrele coclite, gîlgîiau cîte o cinzeacă de rachiu, și se apucau de treabă, meremetisiți.
Dar un trăsnet de lumină izbi coperișul unei clopotnițe vecine. El o înfășură cu o încolăcire veselă și, alunecînd spre vale, aprinse geamurile ferestrelor și felinarelor mai depărtate cu o spuză de schinteieri.
În curte, pasările sfîrșiseră să-și mănînce merticurile. Parte din ele, grase, se tolăneau sub cei cîțiva duzi pe de lîngă cotețe, pe cînd o altă parte, cea care n-apucase să se sature, tot dînd târcoale, urma să-și arate nemulțumirea. Curtea, ce e drept, nici nu le mai încăpea. Se simțeau într-însa la strimtul lor, își ziceau că sunt acolo întemnițate. Adunate la un loc, într-un așa de mare număr și de atîtea neamuri felurite, cele mai ales dintre ele — protipendarii curcani, păunii și capitolinele gîște, super-fainii claponi, cît și o mulțime de alți coconi și cocoane de viță bună, se revoltau, de altminteri pe drept, de umilirea în care îi azvîrlise Pandele, silindu-le să-și dea cotul cu mojici și mojice, cu găini de rînd și cocoși de sate, mitocani și mitocance sau nagode și pocituri care le făceau zile fripte și care se înmulțeau împrejurul lor, azi cu una, mîine cu zece.

Alexandru Macedonski

18 ianuarie 2019

Tânăra de pe calea ferată


Foto, arhiva E.M.

Tânăra din imagine care a vrut să se sinucidă pe calea ferată cu ocazia trecerii trenului Brăila București nu era de la noi din oraș și venise îmbrăcată în verde cu un buchet de bujori în mâna dreaptă și lacrimi în ochi. A intrat îăntâi la dispensar, dar doctorul era plecat în Germania la muncă și de serviciu la cabinet era o viespe albastră care i-a spus: calea ferată e mai încolo și deodată a apărut un curcubeu care a luminat bujorii din mâna fetei, ea a zis sorei că îi duce unui băiat pe care-l iubește foarte tare dar el nu că e ospătar la Capșa și e idiot se mai întâmplă. Și-atunci fata umblă să se sinucidă și nicăieri n-a găsit șina Brăila București, măcar că maică-sa ia dat doi lei de pâine, și ea de banii ăștia a băut un suc.

Frumoasă și distrusă frumoasa noastră sinucigașă s-a dus la școală unde ăia i-au promis c-o bagă-ntr-a opta la lecțiile alea despre sinucidere de unde nu ieși viu dar fata nastră s-a dus la orele de geografie căutând Tanzania, acolo vroia să ajungă. Cel puțin bujorii de-acolo-i avea și mai vroia alții, pentru că dragostea, credea ea, e plină de bujor roșii. Roșii, roșii așa cum a vopsit bunică-său coada veveriței din curte când a prins-o la furat cireșe.

Anii au trecut sau nu, n-are importanță, trenul n-a sinucis-o pe frumoasa noastră fată, așa că ea s-a transformat într-o zână superbă, a coborât la Capșa și i-a dat foc dobitocului ăluia de iubit pe care l-a susprins punând faianță. Ca să vezi!

D.

10 ianuarie 2019

Cătălin Botezatu președinte rotativ

E dimineață în Bruxelles și se aud de nicăieri troznete specifice dimineții. Perne zburând pe șosea. Pastă de dinți curgând din lift. Nu mai contiuăm, specacolul este halcinant. Dar ce s-a întâmplat? Cătălin Botezatu, care ține locul Vioricăi Dăncilă la președinție UE s-a sculat. I se aduce imediat iia albă, budigăii de țăran cum a văzut securitatea în filmul Ion că ies țăranii la muncă, i se dă o jilectă care să reprezinte dorul de țară și inscripținat iertare dlor de la Colectiv, i se dă o mapă cu file goale, că nu-i nimic grav de dezbătut în Europa și este urcat în lift. Liftierul, un colonel de la secția de împăduriri a capitalei îi preezintă caseta de bijuterii. Botezatu își pune pe degete două linguri din aur, un polonic de argint, o oală din evul mediu, o căciulă de lemn puțin cam prea mare și așa gătit intră în Sala de Consiliu a Europei. Acum, neașezat bine, președintele nostu interimar, că nu-i putem spune altfel dă de Monica Macovei. Și-i spune, până să-nceapă ședința: fă! așa te-mbraci? Cu tochile alea de procuroare, cum mai purta doar nevasta lui Decebal când se ducea să deguste vinul? Ia, fă câțiva pași pe podium!

Prima parte a ședinței fiind încheiată, Cătălin Botezatu se duce într-o televiziune de peste drum, care, de fapt, e a unui tip de la București acoperit asfaltări litigioase, în chiuvete mov, și-n filme românești în care ținuta țăranului român trebuie să fie ca-n cărțile de geografie. În fine. Aici, în studio, Cătălin Botezatu își pune ochelarii opaci, cămașa numai mâneci ca să iasă pe-afară și chiamă fete tinere din Europa, care chițăie toate de plăcerea castingului cu un așa mare maestru. Cătălin le ciupește de na, na, na, pe una de nas și-și dă seama că le-a avut pe toate. Iese.

Întors la biroul din sala mare, unde la difuzoare se auzea Marian Nistor, Cătălin dă de un dosar al Noii Zeelande care trebie rezolvat în plenul europarlamantar. Botezatu cere acreditările și în timp ce astea nu vin, își începe dicursul scris la București de o agentă angajată de Iohannis grădinar de lalele, mere, porumb. Spicuim: România și Noua Zeelandă au conclucrat bine chiar și când areu certate. Bătaia de pe Calea Victoriei din București a fost o nimica toată pe lângă cea navală dintre Argentina și Anglia.

Seara, în cameră, Botezatu e mulțumit. Deschide teveul cu un singura canal, în care, pe ecran e vorba de Elena Udrea și Costa Rica. Apoi, dă un telefon: bă, care ești? I se răspunde: Păi, noi ăștia de la cultură, cu teatrul, filmul. Păi, vreau și io bilet în Costa Rica. E mai bună Londra, șefu, sunt acolo niște băieți care joacă Shakespeare. Plânge Londra, plâng femeile de pe Tamisa, din Turnul Londrei se aruncă cu pensii majorate, așa că se mai zicem? Nu zicem nimic, Hai, băgăm Londra.

D.